DISTRICT COURTS CHAMBA

Former Judges(Taluka)

 

FORMER CIVIL JUDGE (Jr. Divn.) -CUM- JUDICIAL MAGISTRATE DALHOUISE

S.No.

Name

From

To

1

Sh.Surjeet Singh

16.08.1974

19.01.1975

2

Sh.P.D.Goel

20.01.1975

01.04.1975

3

Sh.D.D.Sharma

10.04.1975

05.06.1977

4

Sh.M.S.Mandyal

06.06.1977

10.04.1980

5

Sh.T.N.Vaidya

21.04.1980

07.03.1981

6

Sh.K.S.Negi

20.04.1981

11.06.1981

7

Sh. Ravinder Parkash

30.10.1982

15.02.1984

8

Sh.Jaswant Singh Tomar

09.02.1984

06.07.1984

9

Sh. George

05.02.1990

05.02.1991

10

Sh.A.S.Jaswal

20.10.1994

15.01.1996

11

Sh.K.P. Singh

12.08.1996

11.06.1999

12

Sh. D.K.Sharma

18.06.1999

28.04.2003

13

Sh.D.R.Thakur

05.05.2003

03.05.2006

14

Sh.Rajiv Bali

15.05.2006

18.04.2007

15

Sh. Anil Kumar Sharma

19.04.2007

05.12.2009

16

Sh. Vivek Sharma-1

14.12.2009

20.09.2010

17

Sh. Vivek Sharma -1

21.09.2010

16.11.2010

18

Sh. Vivek Sharma-11

29.11.2010

06.05.2013

19

Sh.Hakikat Dhanda

18.05.2013

18-01-2016

20

 Sh. Anish Kumar

18-01-2016 27-12-2018