Bundi District Court
Bundi District Court
Bundi District Court

District Computer Committee

 

 

 

Chairman       -        Smt.Achla Arya (ADJ-1, Bundi)

Member          -        Sh.Munesh Chand Yadav(CJM, Bundi)

Nodal Officer  -       Sh.Sunil Kumar (JM, Bundi)

Secretary - I    -       Sh. Rajendra Sharma (DSA)

Secretary - II   -       Sh . Rakesh Kabra (SA)