Logo
District Court Chamoli
District Court Chamoli
District Court Chamoli
District Court Chamoli

Former District Judges

Former District Judges (H.J.S.) in Judgeship Chamoli

Sl. No.

Name of District Judge

From

To

1

SHRI R.B. SRIVASTAVA

07.02.1980

31.08.1980

2

SHRI B.N. JAIN

04.09.1980

16.09.1980

3

SHRI CHHATRASAL SINGH

18.11.1980

30.11.1983

4

SHRI R.C. GUPTA

04.02.1984

16.08.1984

5

SHRI B.B. AGARWAL

17.08.1984

26.06.1986

6

SHRI D.L. SONI

08.08.1986

12.09.1986

7

SHRI O.N. ASTHANA

13.09.1986

08.08.1989

8

SHRI MUNNI LAL

08.08.1989

11.09.1991

9

SHRI K.S. SRIVASTAVA

12.10.1991

03.04.1993

10

SHRI M.S. PRETI

11.06.1993

01.08.1995

11

SHRI P.C. JOSHI

04.08.1995

03.12.1995

12

SHRI K.N. SINHA

19.12.1995

03.06.1996

13

SHRI S.K. PANDEY

07.06.1996

21.08.1997

14

SHRI R.K. RASTOGI

22.08.1997

26.04.1999

15

SHRI S.C. TIWARI

17.05.1999

16.05.2001

16

SHRI ASHOK KUMAR

17.05.2001

07.09.2001

17

SHRI INDRAJEET MALHOTRA

07.09.2001

03.03.2003

18

SHRI V.K. MAHESHWARI

03.03.2003

28.06.2004

19

SHRI R.D. PANDEY

02.07.2004

15.12.2005

20

SHRI R.C. KUKRETI

15.12.2005

29.05.2008

21

SHRI D.P. GAIROLA

31.05.2008

13.10.2008

22

SMT MEENA TIWARI

14.10.2008

01.07.2011

23

SHRI ASHISH NAITHANI

02.07.2011

17.09.2013

24

SHRI UTTAM SINGH NABIYAL

18.09.2013

15.04.2015

25

SHRI ALOK KUMAR VERMA

16.04.2015

01.06.2016

26

SMT. KAHKASHA KHAN 03.06.2016 01.05.2017

27

SHRI. PRADEEP PANT 03.05.2017 16.08.2018

28

SHRI. RAJENDRA SINGH 18.08.2018

15.04.2021

 

Latest Announcements