.
.
.
.
.

District Judges Posted In Datia

 DISTRICT JUDGES .DATIA
   SL         NAME FROM TO
1 SHRI V.D.BAJPAI 15-07-1978 05-02-1979
2 SHRI B.N.SAXENA 12-02-1979 11-12-1979
3 SHRI K.K.JOSHI 08-01-1980 27-07-1981
4 SHRI R.C.SHARMA 27-07-1981 10-07-1982
5 SHRI R.C.JAIN 26-07-1982 31-03-1983
6 SHRI B.P.SHRIWAS 15-06-1983 10-06-1984
7 SHRI S.C.AGRAWAL 09-07-1984 31-10-1985
8 SHRI M.P.BAJPAI 25-11-1985 06-09-1989
9 SHRI V.S.YADAV 06-09-1989 06-07-1991
10 SHRI S.L.JAIN 07-07-1991 04-09-1991
11 SHRI CHANDRESH BHOSHAN 14-09-1991 12-10-1991
12 SHRI V.S.CHARATE 23-10-1991 03-06-1992
13 SHRI R.K.CHOUDHARY 22-06-1992 22-06-1994
14 SHRI D.S.CHOUDHARY 23-06-1994 10-07-1995
15 SHRI P.P.ARORA 11-07-1995 30-07-1995
16 SHRI K.K.BHARADWAJ 31-07-1995 13-05-1996
17 SHRI B.L.JAIN 13-05-1996 31-08-1997
18 SHRI P.K.SHASTRI 12-09-1997 27-10-1997
19 SHRI B.M.GUPTA 27-10-1997 03-04-1999
20 SMT.SUSHMA SHRIVASTAVA 07-06-1999 14-05-2002
21 Dr.O.P.SHARMA 17-05-2002 31-07-2003
22 SMT.VIMLA JAIN 01-08-2003 31-10-2003
23 SHRI N.K.GUPTA 06-11-2003 07-11-2005
24 SHRI A.K.CHATURVEDI 08-11-2005 21-07-2008
25 SHRI RISHABH KUMAR JAIN 06-08-2008 14-06-2010
26 SHRI RAJEEV SHARMA 21-06-2010 19-03-2014
27 SHRI H.N.BAJPAI 01-04-2014 10-04-2016
28 SMT.MEENA SINGH 11-04-2016 30-06-2017
29 SMT.SUNITA YADAV 03-07-2017 22-06-2021
30 SHRI Rajendra Prasad Sharma (Jr.) 19-07-2021 30-04-2022
31