Howrah

Former District Judges

SL. NO.

                    NAME

    FROM

     TO

1

SHRI N.K. PANJA

16-03-2000

30-09-2000

2

SHRI K.D. MUKHERJEE

30-09-2000

15-01-2001

3

SHRI S.P. SARKAR

15-01-2001

03-12-2001

4

SHRIAOLKE KR. DAS

03-12-2001

10-02-2003

5

SHRI P.S BANERJEE

10-02-2003

07-01-2004

6

SHRI H.P CHATTOPADHYAY

07-01-2004

14-05-2004

7

SHRI T.K. GUPTA

14-05-2004

29-09-2004

8

SHRI SHYAMAL KANTI CHAKRABARTI

29-09-2004

13-05-2005

9

SHRI P.S. DUTTA

13-05-2005

23-12-2005

10

SHRI M.M SARKAR

23-12-2005

21-06-2006

11

SHRI T.K. DAS

22-06-2006

01-08-2006

12

SHRI SHANKAR COARI

02-08-2006

31-01-2008

13

SHRI RAGHUNATH RAY

15-02-2008

23-06-2009

14

SHRI INDRAJIT CHATTERJEE

02-07-2009

18-11-2010

15

SHRI SURJENDU BISWAS

01-12-2010

30-07-2011

16

SHRI ASHOKE KR. MISRA

12-09-2011

31-12-2012

17

SHRI SAMARESH PRASAD CHOWDHURY

11-01-2013

26-06-2013

18

MD. MUMTAZ KHAN

26-06-2013

01-10-2013

19

SHRI TANMONY GUPTA

03-10-2013

23-04-2014

20

SHRI BIBEK CHAUDHURI

23-04-2014

27-02-2015

21

SHRI SURANJAN KUNDU

02-03-2015

20-07-2015

22

SHRI PARTHA SARATHI SEN

27-07-2015

17-11-2017

23

SHRI SUGATO MAJUMDAR

21-11-2017

11.03.2019

24

SHRI KAUSHIK BHATTACHARYYA

10.03.2019

06.12.2019

Latest Announcements