DISTRICT COURTS BILASPUR,HP
DISTRICT COURTS BILASPUR,HP
DISTRICT COURTS BILASPUR,HP
DISTRICT COURTS BILASPUR,HP

Former Judges

FORMER DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, BILASPUR

Sr. No.

Name of Officer

From

To

1.

Shri O.P. Sharma

20.09.1993

17.08.1994

2.

Shri V.K. Ahuja

19.08.1994

03.08.1995

3.

Shri B.D. Sharma

04.08.1995

30.04.1997

4.

Shri L.N. Sharma

13.05.1997

10.06.1999

5.

Shri B.S. Chouhan

15.06.1999

31.03.2002

6.

Shri M.D. Sharma

01.04.2002

24.08.2002

7.

Shri Shamsher Singh

02.09.2002

02.04.2004

8.

Shri V.K. Ahuja

05.04.2004

03.05.2005

9.

Shri S.K. Chaudhary

27.05.2005

20.03.2007

10.

Shri A.S. Jaswal

26.03.2007

23.04.2008

11.

Shri Sureshwar Thakur

25.04.2008

17.06.2009

12.

Shri Prittam Singh

25.06.2009

28.02.2010

13.

Shri S.C Kainthla

12.04.2010

05.10.2010

14.

Shri Sushil Kukreja

08.10.2010

09/05/13

15. Shri Rajeev Bhardwaj 20.05.2013

31.05.2015

16. Shri Rajan Gupta 07.09.2015

05.05.2016

17. Shri Bahadur Singh 05.05.2016

25.12.2018

18. Shri R.K. Chaudhary 29.12.2018

 

04.08.2021

 

             

FORMER CIVIL JUDGE(Sr. Div.)-cum-CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, BILASPUR

Sr. No.

Name of Officer

From

To

1.

Shri A.L. Vaidya

16.01.1976

24.04.1979

2.

Mrs. Kiran Aggrawal

19.04.1979

16.04.1981

3.

Shri B.S. Chauhan

20.04.1981

02.05.1983

4.

Shri Janeshwar Goel

04.05.1983

29.06.1984

5.

Shri T.N. Vaidya

16.07.1984

20.11.1986

6.

Shri G.R. Sharma

04.12.1986

10.09.1987

7.

Shri M.S. Mandyal

20.09.1987

02.02.1989

8.

Shri M.D. Sharma

27.03.1989

04.02.1991

9.

Shri George

07.02.1991

14.12.1992

10.

Shri J. L. Chauhan

24.12.1992

14.12.1994

11.

Shri George

22.12.1994

12.01.1995

12.

Shri R.C. Sharma

23.01.1995

27.04.1995

13.

Shri K.L. Sharma

12.05.1995

09.06.1997

14.

Shri V.K. Gupta

23.06.1997

07.08.1998

15.

Shri D.K. Sharma

09.08.1998

16.04.2001

16.

Shri S.L. Sharma

18.04.2001

16.09.2003

17.

Shri A.C. Thalwal

06.10.2003

27.04.2006

18.

Dr. Baldev Singh

08.05.2006

16.02.2009

19.

 Shri.R.K.Chaudhary

18.02.2009

21.10.2010

20.

Shri.P.R.Pahadia

21.10.2013

01.02.2013

21. Shri Aman Sood 02.01.2013

15.07.2015

22. Smt Parveen Chauhan 29.07.2015

26.12.2018

23. Sh Vivek Sharma 11.01.2019 27.05.2019
24. Sh. Hitender Sharma 30.05.2019

03.08.2021

 

FORMER CIVIL JUDGE(Jr. Div.) -cum- JUDICIAL MAGISTRATE Ist CLASS,BILASPUR

Sr. No.

Name of Officer

From

To

1.

Shri R.K. Verma

23.02.1984

09.10.1985

2.

Shri Rajan Gupta

27.01.1987

01.07.1989

3.

Shri P.R. Sharma

02.07.1989

06.05.1991

4.

Shri J.K. Sharma

06.05.1991

12.11.1992

5.

Shri P.R. Sharma

27.11.1992

05.03.1992

6.

Shri A.S. Jaswal

26.03.1993

07.10.1994

7.

Shri Purender Vaidya

20.03.1995

09.06.1997

8.

Shri S.L. Sharma

12.06.1997

10.08.1998

9.

Shri P.R. Pahadia

12.08.1998

16.04.2001

10.

Smt. J.S. Dadwal

17.04.2001

03.03.2004

11.

Shri Rajesh Chauhan

03.03.2004

15.06.2005

12.

Smt. Sapney Pandey

04.07.2005

13.06.2007

13.

Shri Sidhrath Sarpal

21.03.2007

03.12.09

14.

Shri Anil Sharma

11.12.2009

03.07.2012

15.

Smt. Gurmeet Kaur

17.07.2012

24.04.2014

16. Ms. Anita Sharma 25.04.2014 30.09.2014
17. Smt Vijay Laxmi 01.10.2014 05.05.2016
18 Smt Monika Sombal 09.05.2016 24.06.2019
19. Smt Nikita Tahim 26.06.2019 04.08.2021

 

FORMER MOBILE TRAFFIC MAGISTRATE,BILASPUR,HP.

Sr. No.

Name of Officer

From

To

1.

Sh. Vishal Bhamnotra

21.05.2018

15.10.2019

FORMER ADDITIONAL DISTRICT SESSIONS JUDGE GHUMARWIN.

Sr. No.

Name of Officer

From

To

1.

 Sh.P.P. Ranta

01.04.2013

07.05.2013

2. Sh. Yogesh Jaswal 20.05.13 05.05.2016
3. Sh. Vikas Bhardwaj 13.05.2016 28.11.2018
4. Sh. Naresh Kumar 03.12.2018 26.12.2018
5. Sh. Pune Ram 29.12.2018 05.04.2019

 

FORMER FAST TRACK (FTC) GHUMARWIN,DISTT BILASPUR

Sr. No.

Name of Officer

From

To

1.

Sh.R.L Azad

24.12.2003

27.04.2006

2.

Sh.A.K.Sharma

24.04.2006

15.02.2009

3.

Sh.Rajeev Bhardwaj

27.02.2009

22.10.2009

4.

Sh.R.K Verma

26.10.2009

18.10.2010

5.

Sh.Yashwant Singh

12.12.2011

28.05.2012

6.

Sh.P.P.Ranta

13.06.2012

31.03.2013

 

FORMER CIVIL JUDGE SR. DIVISION-CUM-ACJM COURT NO.1 GHUMARWIN,DISTT BILASPUR

Sr. No.

Name of Officer

From

To

1.

Sh S.C. Kainthla 22.08.1995 11.06.1997
2. Sh R.K. Sharma 16.06.1997

16.04.2001

3. Sh Purender Vaidya 27.04.2001

25.04.2003

4. Sh Yaswant Singh 05.05.2003

12.03.2004

5. Sh J.K. Sharma 25.03.2004

24.04.2006

6.

Sh. Bahadur Singh

(Civil jugde Jr. Div-cum-JMIC)

15.05.2006 16.04.2007
7. Sh. Rajesh Chauhan 23.04.2007

17.05.2010

8.

Sh Ranjeet Singh

(Civil jugde Jr. Div-cum-JMIC)

20.05.2010 07.05.2013
9. Sh. Rajesh Chauhan 20.05.2013

24.04.2014

10. Sh. Anil Sharma 25.04.2014

10.07.2017

11. Sh. Sandeep Singh Sihag 15.07.2017

29.12.2018

12. Sh Vikrant Kaundal 31.12.2018

05.08.2021

 

FORMER CIVIL JUDGE JR. DIVISION-CUM-JMIC COURT NO.2 GHUMARWIN,DISTT BILASPUR

 

Sr. No.

Name of Officer

From

To

1.

Sh.Vivek Khanal

31.07.2004

19.04.2007

2.

Smt Praveen Chauhan

23.04.2007

17.05.2010

3.

Sh.Ramnik Sharma

18.05.2010

07.05.2013

4.

Sh Vivek Sharma

17.05.2013

12.01.2016

5.

Smt Pratibha Negi

13.01.2016

04.01.2017

6.

Smt Upasana Sharma 06.01.2017 25.12.2018
7. Smt Aishwarya Sharma 27.12.2018

21.08.2019

 

FORMER CIVIL JUDGE JR. DIVISION-CUM-JMIC COURT NO.3 GHUMARWIN,DISTT BILASPUR

Sr. No.

Name of Officer

From

To

1.

Smt Neha Kaisth

02.04.2009

11.12.2009

2.

Sh. Abhay Mandyal

11.04.2011

07.07.2012

3.

Sh.Vishal Bhamnotra

09.07.2012

24.04.2014

4.

Ms. Pratibha Negi

24.04.2014

13.01.2016

5. Ms. Deepika Thakran 02.01.2017

26.12.2018

6. Sh Rishabh Kapoor 28.12.2018

21.08.2019