George Castle (Shivpuri)
Chhatari (Shivpuri).
Surwaya, Fortified Monastery in Shivpuri
District And Session Court, Shivpuri (M.P.)

Formr District Judge

Office of District And Sessions Judge, Shivpuri (M.P.)
S.N. Officer Name Time Duration
From To
1 Sh. K.L. Shrivastava 14-11-1969 10-06-1971
2 Sh. N.M. Aapte 10-06-1971 17-06-1974
3 Sh. Ratan Lal Chandnani 17-06-1974 10-12-1975
4 Sh. M.M. Jain 17-01-1976 31-01-1977
5 Sh. R.C. Jain 13-04-1977 19-06-1978
6 Sh. R.K. Bajpai 26-06-1978 04-06-1981
7 Sh. R.R. Agarwal 21-06-1981 30-01-1984
8 Sh. B.K. Pandey 09-03-1984 03-05-1985
9 Sh. R.S. Vidharthi 28-05-1986 03-08-1988
10 Sh. I.C. Dubey 03-08-1988 02-03-1989
11 Sh. B.V. Bhargava 10-06-1989 06-12-1990
12 Sh. P.C. Mishra 18-12-1990 19-08-1991
13 Sh. S.L. Gupta 19-08-1991 03-09-1992
14 Sh. G.S. Rathod 05-09-1992 10-06-1994
15 Sh. R.B. Dixit 14-06-1994 14-06-1995
16 Sh. P.B. Rao Kerhalkar 19-06-1995 30-11-1997
17 Sh. M.R. Kasaniya 01-12-1997 06-06-2001
18 Sh. K.C. Jain 15-06-2001 10-05-2003
19 Sh. Lal Singh Bhati 29-05-2003 27-09-2003
20 Smt. Renu Sharma 27-09-2003 05-11-2005
21 Sh. J.K. Jain 07-11-2005 29-10-2007
22 Sh. D.K. Paliwal 19-01-2008 26-08-2009
23 Sh. R.P. Verma 02-09-2009 17-06-2010
24 Sh. H.U. Ahmed 18-06-2010 31-12-2011
25 Dr. Anil Thakre 01-01-2012 29-02-2012
26 Sh. A.S. Tomar 28-03-2012 19-07-2014
27 Smt. Anjuli Palo 22-07-2014 24-09-2015
28 Sh. B.K. Shrivastava 01-10-2015 22-10-2016
29 Sh. R.B. Kumar 24-10-2016 03-08-2019
30 Sh. A.K. Verma 05-08-2019  31-08-2020

Latest Announcements