.
Tis Hazari Court Complex
Tis Hazari Court Complex
Central District, Delhi
Central District, Delhi

Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
1 Ms. Veena Rani 23-08-2019 23-08-2019 Half day F.N.
2 Sh. Naveen Kumar Kashyap 23-08-2019 23-08-2019 Half day F.N.
3 Ms. Ambika Singh 23-08-2019 23-08-2019 Half day F.N.
4 Ms. Neeti Suri Mishra 23-08-2019 23-08-2019 Leave
5 Ms. Chetna Singh 23-08-2019 23-08-2019 Leave
6 Ms. Shefali Barnala Tandon 23-08-2019 23-08-2019 TIP (A/N)
7 Sh. Kapil Kumar 23-08-2019 23-08-2019 Half day F.N.
8 Sh. Hemraj 23-08-2019 23-08-2019 Short Leave
9 Ms. Deepika Singh 23-08-2019 23-08-2019 Short Leave
10 Sh. Manish Yadhuvanshi 23-08-2019 23-08-2019 Leave
11 Ms. Anuradha Shukla Bhardwaj 22-08-2019 22-08-2019 Half day (F.N)
12 Sh. Manoj Kumar 22-08-2019 22-08-2019 Leave
13 Ms. Shama Gupta 22-08-2019 22-08-2019 Leave
14 Ms. Neeti Suri Mishra 22-08-2019 22-08-2019 Leave
15 Sh. Fahad Uddin 22-08-2019 22-08-2019 Leave

Pages