.
Tis Hazari Court Complex
Tis Hazari Court Complex
Central District, Delhi
Central District, Delhi

Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
16 Ms. Arjinder Kaur 22-08-2019 22-08-2019 Half day (F.N)
17 Sh. Vivek Beniwal 22-08-2019 22-08-2019 Short Leave
18 Sh. Manish Yadhuvanshi, 22-08-2019 22-08-2019 Leave
19 Ms. Bimla Kumari, 22-08-2019 22-08-2019 Half day (F.N)
20 Sh. Arvind Kumar 21-08-2019 21-08-2019 Short Leave
21 Sh. Pawan Kumar Matto 21-08-2019 21-08-2019 Short Leave
22 Sh.Anurag Sain 21-08-2019 21-08-2019 Short Leave
23 Ms. Ila Rawat 21-08-2019 21-08-2019 Short Leave
24 Sh. Pawan Singh Rajawat 21-08-2019 21-08-2019 Half day F.N.
25 Sh. Jitendra Singh 21-08-2019 21-08-2019 Half day F.N.
26 Sh. Manish Yadhuvanshi 21-08-2019 21-08-2019 Leave
27 Sh. Ashu Garg 21-08-2019 21-08-2019 Leave
28 Sh. Fahad Uddin 21-08-2019 21-08-2019 Leave
29 Ms. Shefali Barnala Tandon 21-08-2019 21-08-2019 Short Leave
30 Ms. Deepika Singh 21-08-2019 21-08-2019 Short Leave

Pages