Mandya

Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
1 ZARIFA BANU.A.R. 29-11-2021 29-11-2021 CL
2 PRAKASH SANGAPPA HELAVAR 28-11-2021 28-11-2021 GH
3 HEMASHREE D 28-11-2021 28-11-2021 GH
4 BASAVARAJA THULASAPPA NAYAKA 28-11-2021 28-11-2021 GH
5 K SRIVIDYA 28-11-2021 28-11-2021 GH
6 MANJUNATHA R 28-11-2021 28-11-2021 GH
7 POOJA SHETTI 28-11-2021 28-11-2021 GH
8 SARFARAZ HUSSAIN KITTUR 27-11-2021 27-11-2021 CL - 1/2 day/s(A/N of 27/11/2021)
9 SHANKARAYYA BASAYYA VASTRAMATH 27-11-2021 28-11-2021 CL and GH
10 B S VEDAMOORTHY 27-11-2021 27-11-2021 CL
11 SHANKARAYYA BASAYYA VASTRAMATH 19-11-2021 19-11-2021 CL - 1/2 day/s(A/N of 19/11/2021)
12 SHABANNA BEGUM L. LADKHAN 19-11-2021 19-11-2021 CL - 1/2 day/s(A/N of 19/11/2021)
13 SHANKARAYYA BASAYYA VASTRAMATH 21-11-2021 21-11-2021 GH
14 MADHVESH DABER 21-11-2021 21-11-2021 GH
15 SHAMEER PEERSAB NANDYAL 21-11-2021 22-11-2021 GH

Pages