Nashik

Recruitement

S.No. Title Attachment
1 सफाईगार भरती प्रक्रीया 2021, सफाईगार पदाकरीता पाञ असलेल्या उमेदवारांची निवड/प्रतिक्षा यादी PDF icon Safaigar List dtd 06.06.2022_0.pdf
2 सफाईगार भरती प्रक्रिया २०२१ चे दि. २६ व २७ मार्च, २०२२ रोजी झालेल्या चापल्य व साफसफाई चाचणी परीक्षेतून मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी PDF icon finallist.pdf
3 सफाईगार भरती प्रकिया-2021 सेवाप्रवेश क्रमसुची PDF icon Safaigar2021.pdf
4 सफाईगार भरती प्रक्रिया 2021 चे चापल्य व साफसफाई चाचणी परिक्षेस पाञ ठरलेल्या उमेदवारांची अल्पसुची PDF icon finallist.pdf
5 सफाईगार पदाकरिता आलेल्या अर्जांची छाननी करून लघुसूची तयार करणेबाबत PDF icon Notice.pdf

Latest Announcements