SATARA DISTRICT COURT

Tenders

S.No. Title Publish Date Closing Date Attachment
1 झेरॉक्स नकलेचे काम बाहय यंत्रणेद्वारे करुन घेणेकरीता फेरनिवीदा - अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय, वडूज 25-02-2021 11-03-2021 Download File
2 फेरनिविदा-दुरध्वनी इंटरकॉम सुविधा वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती 06-02-2021 15-02-2021 Download File
3 फेरनिविदा- दिवाणी न्यायालय, व.स्तर कराड येथे स्वच्छतेसाठी लागणा-या साहित्याचा पुरवठा करणेबाबत.. 03-02-2021 09-02-2021 Download File
4 निविदा- अप्पर जिल्हा न्यायालय, कराड करीता ५७ अग्नीशामक कुपीका बसविणेबाबत 03-02-2021 18-02-2021 Download File
5 निविदा-झेरॉक्स / नकलेचे काम बाहययंत्रणेद्वारे करून घेणेबाबत 29-01-2021 12-02-2021 Download File
6 निविदा-जिल्हा न्यायालय इमारतीमधील दुरध्वनी इंटरकॉम सेवा वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती सेवा कराराकरीता 20-01-2021 27-01-2021 Download File
7 निविदा-दिवाणी न्यायालय व.स्तर कराड करीता नंबरास सुरक्षित ठेवणेसाठी डंगरी कापडाची खरेदी 12-01-2021 27-01-2021 Download File
8 निविदा-दिवाणी न्यायालय व.स्तर कराड करीता स्वच्छतेसाठी लागणा-या साहित्याचा पुरवठा 12-01-2021 27-01-2021 Download File
9 निविदा-दिवाणी न्यायालय व.स्तर कराड करीता लागणारी लेखनसामग्री वस्तूंचा पुरवठा 12-01-2021 27-01-2021 Download File
10 निविदा- जिल्हा न्यायालय, सातारा येथील न्यायालयांकरीता तसेच कार्यालयांकरीता आवश्यक असणारे लेखन साहित्य खरेदी 12-01-2021 18-01-2021 Download File
11 निविदा- जिल्हा न्यायालय सातारा करीता असणारे स्वच्छता साहित्य खरेदी 12-01-2021 18-01-2021 Download File
12 जिल्हा न्यायालय, सातारा कार्यालयाकरीता A4 साईज कागद रिम्स खरेदीकरीता निविदा 08-01-2021 15-01-2021 Download File
13 FerNivida- Floor Standing Rack - 22U 19-12-2020 28-12-2020 Download File
14 पाटण-झेरॉक्स / नकलेचे काम बाहययंत्रणेद्वारे करून घेणेसाठी निविदा 10-12-2020 17-12-2020 Download File
15 निविदा-कराड-टोनर रिफीलिंग, ड्रम, पीसीआर इत्यादीकरीता.. 03-12-2020 16-12-2020 Download File

Pages