SATARA DISTRICT COURT

Tenders

S.No. Title Publish Date Closing Date Attachment
1 निविदा मेढा न्यायालय 09-10-2021 18-10-2021 Download File
2 निविदा वाई न्यायालय झेरॉक्स नक्कलेचे कामाबाबत 09-10-2021 16-10-2021 Download File
3 निविदा जिल्हा न्यायालय सातारा 09-10-2021 23-10-2021 Download File
4 फेरनिविदा झेरॉक्स/नक्कलेचे कामाबाबत कोरेगाव न्यायालय 28-09-2021 12-10-2021 Download File
5 फेरनिविदा कोरेगाव न्यायालयातील झेराॅक्स/नक्कलेचे कामाबाबत.... 15-09-2021 24-09-2021 Download File
6 फेरनिविदा कोरेगाव न्यायालय 15-09-2021 24-09-2021 Download File
7 Xerox Machine Tender of Wai Court 05-07-2021 14-07-2021 Download File
8 Xerox Machine Tender of Wai Court 05-07-2021 14-07-2021 Download File
9 झेरॉक्स मशिन निविदा वाई न्यायालय 05-07-2021 14-07-2021 Download File
10 झेरॉक्स मशिन निविदा वाई न्यायालय 05-07-2021 14-07-2021 Download File
11 झेरॉक्स नकलेचे काम बाहय यंत्रणेद्वारे करुन घेणेकरीता फेरनिवीदा - अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय, वडूज 25-02-2021 11-03-2021 Download File
12 फेरनिविदा-दुरध्वनी इंटरकॉम सुविधा वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती 06-02-2021 15-02-2021 Download File
13 फेरनिविदा- दिवाणी न्यायालय, व.स्तर कराड येथे स्वच्छतेसाठी लागणा-या साहित्याचा पुरवठा करणेबाबत.. 03-02-2021 09-02-2021 Download File
14 निविदा- अप्पर जिल्हा न्यायालय, कराड करीता ५७ अग्नीशामक कुपीका बसविणेबाबत 03-02-2021 18-02-2021 Download File
15 निविदा-झेरॉक्स / नकलेचे काम बाहययंत्रणेद्वारे करून घेणेबाबत 29-01-2021 12-02-2021 Download File

Pages