SATARA DISTRICT COURT

Tenders

S.No. Title Publish Date Closing Date Attachment
1 फेरनिविदा- दिवाणी न्यायालय, क. स्तर, वाई - लोखंडी कपाटे खरेदी 17-09-2022 29-09-2022 Download File
2 निविदा- दिवाणी न्यायालय, व.स्तर, सातारा - झेरॉक्स/नकलेचे काम बाहययंत्रणेद्वारे (Outsourcing) करून घेणेसाठी .. 16-09-2022 23-09-2022 Download File
3 निविदा- मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, सातारा - झेरॉक्स/नकलेचे काम बाहययंत्रणेद्वारे (Outsourcing) करून घेणेसाठी .. 15-09-2022 23-09-2022 Download File
4 निविदा- जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा - झेरॉक्स/नकलेचे काम बाहययंत्रणेद्वारे (Outsourcing) करून घेणेसाठी .. 15-09-2022 23-09-2022 Download File
5 निविदा - दिवाणी न्यायालय, क.स्तर, कोरेगाव - नक्कलेचे काम करणेसाठी बाहययंत्रणेद्वारे झेरॉक्स दर 07-09-2022 17-09-2022 Download File
6 निविदा- दिवाणी न्यायालय, क.स्तर, दहिवडी.. झेरॉक्स/नकलेचे काम झेरॉक्स मशीन स्थापीत करून सेवा देणेबाबत.. 06-09-2022 13-09-2022 Download File
7 निविदा- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण - अॅल्यूमिनीयम पार्टीशन.. 03-09-2022 12-09-2022 Download File
8 निविदा- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण - कपाट, टेबल, खुच्-र्या.. 03-09-2022 12-09-2022 Download File
9 निविदा- दिवाणी न्यायालय, क.स्तर, पाटण.. झेरॉक्स/नकलेचे काम झेरॉक्स मशीन स्थापीत करून सेवा देणेबाबत.. 30-08-2022 12-09-2022 Download File
10 निविदा- दिवाणी न्यायालय, व.स्तर, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील न्यायिक अधिकारी यांचे चेंबर मधील खिडक्या व दरवाज्यांसाठी पडदे.. 26-08-2022 06-09-2022 Download File
11 निविदा - दिवाणी न्यायालय, व.स्तर, सातारा - कागद (लेखनसामुग्री व कार्यालयीन वापराच्या वस्तुंचा पुरवठा) 27-07-2022 05-08-2022 Download File
12 निविदा - दिवाणी न्यायालय, व.स्तर, सातारा - खिडक्या व दरवाज्यांसाठी पडदे .. 27-07-2022 05-08-2022 Download File
13 निविदा - दिवाणी न्यायालय, व.स्तर, सातारा - काचेचे सामान (क्रोकरी) व कार्यालयीन वापराच्या वस्तु.. 27-07-2022 05-08-2022 Download File
14 निविदा - दिवाणी न्यायालय, व.स्तर, सातारा - लेखनसामुग्री व कार्यालयीन वापराच्या वस्तुंचा पुरवठा 27-07-2022 05-08-2022 Download File
15 फेरनिविदा - ८२ रेनकोट व बॅग्ज खरेदी करणेबाबत.. 12-07-2022 18-07-2022 Download File

Pages