SOLAPUR DISTRICT COURT
SOLAPUR DISTRICT COURT
SOLAPUR DISTRICT COURT

Tenders

S.No. Title Publish Date Closing Date Attachment
1 झेरॉक्स कागद रिम करिता जाहिर टेंडर नोटीसीद्वारे स्थानिक विक्रेतयामार्फत दरपत्रके मागविण्या बाबत 09-02-2021 17-02-2021 Download File
2 जिल्हा न्यायालय साेलापूर व त्याअधिनस्त स्थानिक न्यायालयातील विविध कुलर्स दुरुस्ती करिता दरपत्रके सादर करणे. 05-03-2021 12-03-2021 Download File
3 बार्शी येथील जलदगती विशेष न्यायालयाचे कामकाजाकरीता बनविण्यात आलेल्या न्यायप्रशाल मध्ये डायसचे काम तातडीने करणेबाबत... 02-03-2021 10-03-2021 Download File
4 QUOTATION FOR HP LaserJet Pro M202DW (Sr.No.VNC3518113) PRINTER REPAIRY 24-02-2021 05-03-2021 Download File
5 QUOTATION FOR BARSHI POCSO COURT LAN-WORK 30-01-2021 08-02-2021 Download File
6 QUOTATION FOR ANTI-VIRUS C.D.'S 29-01-2021 06-02-2021 Download File
7 मा. दिवाणी न्यायालय क स्तर, करमाळा येथील NUMERIC 1 KVA INVERTER Sr. No. IV111216567 हे UPS नादुरुस्त झालेले आहेत. सदर UPS च्या दुरुस्ती सेवाखर्चाचे दरपत्रक मागविणेबाबत. 22-01-2021 30-01-2021 Download File
8 Public Notice for Calling Quotations for Recharge of Fire Equipment in District Court, Solapur and Subordinate Courts 19-01-2021 30-01-2021 Download File
9 QUOTATION FOR e-SEVA KENDRA LAN-WORK 16-01-2021 25-01-2021 Download File
10 मा. दिवाणी न्यायालय क स्तर, करमाळा येथील NUMERIC 1 KVA INVERTER Sr. No. IV111216567 हे UPS नादुरुस्त झालेले आहेत. सदर UPS च्या दुरुस्ती सेवाखर्चाचे दरपत्रक मागविणेबाबत. 12-01-2021 21-01-2021 Download File
11 जिल्हा न्यायालय, सोलापूर अंतर्गत येणा-या मा.म्युनिसीपल कोर्ट, सोलापूर यांचे न्यायालयातील HP LaserJet P1606dn Sr. No. VNF3L30649 प्रिंटरची तपासणी तथा दुरुस्ती करणेकामी अधिकृत विक्रेते व सेवा पुरवठादार यांच्यामार्फत दरप़त्रके मागविणेबाबत 11-01-2021 19-01-2021 Download File
12 जिल्हा न्यायालय -१, बार्शी या न्यायालयातील HP LaserJet Pro M203d Model हया नादुरुस्त प्रिंटरकरीता नवीन सुसंगत (Compatible) टोनर नग (1) खरेदी करणेकामी बार्शी येथील स्थानिक पुरवठादाराकडून जाहीर निविदा मागविण्यात येत आहेत. 08-01-2021 16-01-2021 Download File
13 QUOTATION FOR HP LaserJet Pro M202DW Printer _VNC3J22677 21-12-2020 31-12-2020 Download File
14 QUOTATION FOR e-SEVA KENDRA ALL-IN-ONE COMPUTERS, AND SCANNER 18-12-2020 29-12-2020 Download File
15 QUOTATION FOR e-SEVA KENDRA ALL-IN-ONE COMPUTERS, AND SCANNER 30-11-2020 08-12-2020 Download File

Pages

Latest Announcements