SOLAPUR DISTRICT COURT
SOLAPUR DISTRICT COURT
SOLAPUR DISTRICT COURT

Tenders

S.No. Title Publish Date Closing Date Attachment
1 कीटकनाशक व वाळवी प्रतिबंधक औषध फवारणी व वाळवी प्रतिबंधात्मक (इंजेक्शन) उपाययोजना करणेकामी दरपत्रक. 18-02-2020 26-02-2020 Download File
2 अग्नीशमन संयंत्राचे तपासणी करुन पावडर टाईप गॅस व वॉटर CO2 अग्नीशामक कार्टेज भरणेकामी व आवश्यक तेथे बदली संयंत्रे बसविणेकामी दरपत्रक 18-02-2020 26-02-2020 Download File
3 Quotations called for HP LaserJet M202 printer repair 03-01-2020 13-01-2020 Download File
4 Quotations called for OFC LAN Connectivity Repair at District Court, Solapur 21-12-2019 24-12-2019 Download File