SOLAPUR DISTRICT COURT
SOLAPUR DISTRICT COURT
SOLAPUR DISTRICT COURT

Tenders

S.No. Title Publish Date Closing Date Attachment
1 झेरॉक्स कागद रिम करिता जाहिर टेंडर नोटीसीद्वारे स्थानिक विक्रेतयामार्फत दरपत्रके मागविण्या बाबत 09-02-2021 17-02-2021 Download File
2 झेरॉक्स व बॉण्ड कागद करीत दरपत्रक 14-06-2021 21-06-2021 Download File
3 Quotation for checking and repairing of HP laserjet pro M202 printer 10-05-2021 19-05-2021 Download File
4 OFC LAN CONNECTIVITY FAULT FINDING AND RESTORATION 23-04-2021 29-04-2021 Download File
5 Exide SMF 100AH Battery खरेदी करणेकामी दरपत्रके मागविणेबाबत. 24-03-2021 05-04-2021 Download File
6 जिल्हा न्यायालय साेलापूर येथील इन्व्हर्टर (inverter) दुरुस्तीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत. 19-03-2021 27-03-2021 Download File
7 विशेष जलदगती न्यायालय (POCSO), बार्शी येथे डायस बनविण्याकरिता दरपत्रक मागविणेबाबत 12-03-2021 17-03-2021 Download File
8 जिल्हा न्यायालय, सोलापूर येथे वापरात असलेले जनरेटर दुरूस्तीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 12-03-2021 18-03-2021 Download File
9 FLATBED SCANNER खरेदी करणेकामी दरपत्रके मागविणेबाबत. 10-03-2021 20-03-2021 Download File
10 Kyocera Printer's चे Genuine टोनर / कार्टिज खरेदी करणेकामी दरपत्रके मागविणेबाबत. 10-03-2021 17-03-2021 Download File
11 जिल्हा न्यायालय साेलापूर व त्याअधिनस्त स्थानिक न्यायालयातील विविध कुलर्स दुरुस्ती करिता दरपत्रके सादर करणे. 05-03-2021 12-03-2021 Download File
12 बार्शी येथील जलदगती विशेष न्यायालयाचे कामकाजाकरीता बनविण्यात आलेल्या न्यायप्रशाल मध्ये डायसचे काम तातडीने करणेबाबत... 02-03-2021 10-03-2021 Download File
13 QUOTATION FOR HP LaserJet Pro M202DW (Sr.No.VNC3518113) PRINTER REPAIRY 24-02-2021 05-03-2021 Download File
14 QUOTATION FOR BARSHI POCSO COURT LAN-WORK 30-01-2021 08-02-2021 Download File
15 QUOTATION FOR ANTI-VIRUS C.D.'S 29-01-2021 06-02-2021 Download File

Pages

Latest Announcements