Bundi District Court
Bundi District Court
Bundi District Court

Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
1 Smt. Gargi Choudhary JM Nainwan 13-09-2021 13-09-2021 C.L
2 Ms. Minakshi Arya JM Indergarh 10-09-2021 10-09-2021 R. H. Leave
3 Sh. Mohit Dwivedi ACJM K.Patan 10-09-2021 10-09-2021 R.H
4 Smt. Kamla Banyla JM Hindoli 10-09-2021 10-09-2021 C.L
5 Sh.Dinesh Kumar Sharma, JM, K.Patan 10-09-2021 10-09-2021 R.H
6 Sh. Mayank Paliwal ACJM Nainwan 13-09-2021 13-09-2021 C.L
7 Sh. Love Prajapati Nayadhikari Gram Nyayalaya,Talera 10-09-2021 10-09-2021 R.H.Leave
8 Smt.Achla Arya, Addl. Distt. Judge No.1, Bundi 27-09-2021 28-09-2021 C.L
9 Smt.Achla Arya, Addl. Distt. Judge No.1, Bundi 24-09-2021 24-09-2021 C.L
10 Ms.Renu Shakeet, A.C.J.M., Bundi 13-09-2021 15-09-2021 CL
11 Smt. Kalpana Pareek, JM Talera 10-09-2021 10-09-2021 R. H. Leave
12 Smt.Rekha Vadhva, SC/ST(P.A) Bundi 31-08-2021 24-09-2021 Child Care Leave
13 Sh. Sunil Kumar JM Bundi 27-08-2021 27-08-2021 C.L
14 Smt. Kamla Banyla,JM Hindoli 26-08-2021 27-08-2021 C.L
15 Minakshi Arya, JM, Indergarh 24-08-2021 24-08-2021 C.L

Pages