District and Sessions Court Jaipur Metropolitan II

Judges on Leave

S.No. NAME OF JUDICIAL OFFICER On leave from On leave till Nature of leave
106 MS. RITU CHOUDHARY 09-09-2021 09-09-2021 CL (HALF DAY)
107 MRS. SWATI PAREWA 13-09-2021 13-09-2021 CL
108 SH. INDERJEET PANWAR 09-09-2021 09-09-2021 CL
109 MS. SANGEETA 10-09-2021 10-09-2021 RH
110 MS. SABA PARVEEN KAGHZI 10-09-2021 10-09-2021 RH
111 SH. AJAYDEEP SINGH 10-09-2021 10-09-2021 RH
112 SH. AMAR SINGH KHARDIA 10-09-2021 10-09-2021 RH
113 SH. VINAY KUMAR SOLANKI 10-09-2021 10-09-2021 RH
114 SH. VIJAY TAK 10-09-2021 10-09-2021 RH
115 MS. PUNEET SONGARA 10-09-2021 10-09-2021 RH
116 SH. ARVIND KUMAR 10-09-2021 10-09-2021 RH
117 SH. CHETAN KUMAR GOYAL 10-09-2021 10-09-2021 RH
118 MRS. SHWETA DHAKA 10-09-2021 10-09-2021 RH
119 MS. RITU CHOUDHARY 10-09-2021 10-09-2021 RH
120 MS. ANKITA SINGHAL 10-09-2021 10-09-2021 RH

Pages