Jaipur District Court

Former District Judges

FORMER DISTRICT JUDGES

FORMER DISTRICT JUDGES - JAIPUR DISTRICT, JAIPUR

S.NO.

NAME

FROM

TO

1

SH. MAHESH BHAGWATI

21-MAR-07

24-MAR-07

2

SH. RAVINDRA KUMAR JAIN

13-APR-07

23-MAY-08

3

SH. MAHENDRA MAHESHWARI

7-JUN-08

11-FEB-09

4

SH. TARA CHAND SONI

11-FEB-09

17-MAY-10

5

SH. K.S.BHATNAGAR

20-MAY-10

30-09-11 (ON RETIREMENT)

6

SH. P.C. JAIN - II

12-OCT-11

7-JUL-12

7

SH. DR. V.K. MATHUR

7-JUL-12

7-MAY-14

8

SH. KAMAL KUMAR BAGRI

7-MAY-14 31-MAY-15
9 SH. SURENDRA MOHAN SHARMA 02-JUNE-15 15-APRIL-16
10

SH. CHHAGAN LAL GUPTA

16-APRIL-16 02-Nov.-2016
11

SH. UMA SHANKER VYAS

02-Nov.-2016 14-April-2018
12

Sh. MADAN GOPAL VYAS

17-April-2018 13- March-2020
13

SH. SATYA NARAIN VYAS

18-April-2020 01-Nov-2021
14 SH. HARENDRA SINGH 01-Nov-2021 -

 

Latest Announcements