DISTRICT COURT, JASHPUR

District Judge

S.No

Name Of District Judges

                  Duration

     From  

    To

1

Shri Raghuveer Singh

02.10.2003

24.09.2004

2

Shri G.C.Bajpai

04.10.2004

31.07.2007

3

Shri Sharad Gupta

14.09.2007

01.06.2009

4

Shri R.P.Sharma

15.06.2009

23.05.2011

5

Shri Prabhat Kumar Shastri

23.05.2011

11.04.2013

6

Shri Ganpat Rao

02.05.2013

30.09.2013

7

Shri Ravishankar Sharma

02.10.2013

26.06.2015

8

Shri  Ashok Kumar Sahu

10.07.2015

23.07.2017

9.

Shri Rajnish Shrivastava

10.07.2017

15.07.2019

10.

Shri Bhisma Prasad Pandey

18.07.2019

03.04.2021
11. Smt Anita Dahariya 19.04.2021