DISTRICT COURT JHARSUGUDA
DISTRICT COURT JHARSUGUDA
DISTRICT COURT JHARSUGUDA

District Judges

INCUMBENCY LIST OF DISTRICT JUDGES

 

Sl No. Name From DATE To DATE
1 GAYADHAR PANDA 24.09.2011 25.07.2012
2 AMAR KUMAR DAS 03.08.2012 14.06.2013
3 SACHIDA NANDA SAHU 17.06.2013 30.08.2014
4 SHRI MANAS RANJAN TRIPATHY 17.11.2014 08.09.2015
5 SHRI. GOPAL CHANDRA PATNAIK 03.08.2016 08.11.2018
6 Dr. RADHA KANTA MISRA, O.S.J.S 15.11.2018 24.07.2019
7 SHRI.PRADYUMNA KUMAR NAYAK 01.08.2019 -

 

Latest Announcements