COVID-19 Banner
COURT OF SMALL CAUSES, MUMBAI

Judges

GUARDIAN JUDGES
 

Hon'ble Smt. Justice Anuja Prabhudessai

Bombay High Court

Maharashtra

 
FORMER CHIEF JUDGES
Sl.No. Name
1. Shri A.A. Chitre  
2. Shri V.G. Deshpande (Acting)    
3 Shri Indranarayan Brijmohanlal    
4. Shri M.S. Noronha    
5. Shri T.T. Barodawala    
6. Shri P.S. Badami    
7. Shri T.B. Desai    
8. Shri N.M. Shah    
9. Shri S.M. Khatri    
10. Shri G.S. Dhavale    
11. Shri V.M. Karanjekar    
12. Shri S.N. Gatne    
13. Shri K.D. Patankar    
14. Shri S.B. Belvi (Acting)    
15. Shri S.B. Belvi    
16. Shri S.T. Ghogale (Acting)    
17. Shri A.A. Moosa    
18. Shri U.R. Patil    
19. Shri R.R.Gandhi    
20. Shri N.M. Gosavi    
21. Shri N.H. Bagawade (I/C)    
22. Shri N.H. Bagawade    
23 Shri S.S. Deshmukh    
24. Shri S.B. Savale    
25. Shri S.S. Patil    
26 Shri P.K. Chavan
27 Shri S.M. Modak
28 Smt.M.S.Jawalkar
29 Shri. S.C.More
30 Shri. A.J. Mantri
 
CHIEF JUDGE
 

Hon'ble

Shri. M. K. Mahajan

Chief Judge

Court of Small Causes, Mumbai

MAHARASHTRA

 

ADDITIONAL CHIEF JUDGES
 

1. Shri. Moreshwar S. Kulkarni

2. Shri. M. N. Saleem

3Shri. A. S. Jadhav

4Shri. M. S. Pathan

5. Smt. S. B. Mahale

6. Smt. S. R. Bhangdiya Zawar

7. Shri. P.R. Choudhari

   

 

INFORMATION OF CHIEF JUDGE AND ADDITIONAL CHIEF JUDGES
Sr.No.        Name Designation Telephone No. Since When at station
Office Residence
1.   Shri. Abhay. J. Mantri. Chief Judge 022-22088700   01/07/2021
2. Shri. Moreshwar S. Kulkarni Addl. Chief Judge 022-22088700   04/06/2018
3.  Shri. M. N. Saleen Addl. Chief Judge 022-26472787   07/06/2021
4.

Shri.A.S. Jadhav

Addl. Chief Judge 022-22088700   09/07/2020
5. Shri. M. S. Pathan Addl. Chief Judge 022-22088700   07/06/2021
6. Smt. S. B. Mahale Addl. Chief Judge 022-22088700   04/06/2018
7. Smt. S. R. Bhangdiya Zawar Addl. Chief Judge 022-26472787   07/06/2021
8.

Shri. P. R. Choudhary

Addl. Chief Judge 022-22088700   05/06/2017
9. Shri. Shripad S. Deshpande Ad-hoc Dist Judge and Addl. Session Judge, Mumbai

022-22088700

  01/09/2021

 

INFORMATION OF JUDGES
Sl.No. Name Designation Telephone No. Since When at station
Office Residence
1. Shri. R. S. Salgaonkar Judge 022-22088700  

03/06/2019

3. Shri. S. J. Gaikwad Judge 022-26472787   06/05/2017
4. Shri. Y. B. Game Judge 022-22088700   22/02/2021
5. Smt. N. P. Pawar Judge 022-26472787   03/06/2019
6. Shri. G. J. Shrisundar Judge 022-26472787   07/06/2021
7. Shri. S. B. Todkar Judge 022-22088700   07/06/2021
8. Smt. K. R. Rajput Judge 022-22088700   07/06/2021
9. Shri. V. N. Thakur Judge 022-22088700   18/08/2017
10. Shri. A. H. Baig Judge 022-22088700   07/06/2021
11. Shri. V. A. Sathe Judge 022-22088700   07/07/2021
12. Shri. S. K. Bangad Judge 022-22088700   03/06/2019
13. Shri. O. S. Patil Judge 022-22088700   03/06/2019
14. Smt. J. S. Jagdale Judge 022-26472787   03/06/2019
15. Shri. S. V. Deshmukh Judge 022-22088700   07/06/2021
16. Smt. M. D. Kamble Judge 022-22088700   07/06/2021
17. Shri. R. T. Ghogale Judge 022-22088700   03/06/2019
18. Shri. S. D. Gawade Judge 022-26472787   03/06/2019
19. Shri. S. A. Gawai Judge 022-22088700   07/06/2021
20. Shri. D. S. Dabhade Judge 022-22088700   03/06/2019
21. Shri. K. M. Jaisingani Judge 022-22088700   10/12/2018
22. Shri. N. A. Sarosiya Judge 022-22088700   17/12/2018
23. Shri. S. S. Ghuge Judge 022-22088700   18/11/2019
24. Shri. S. S. Kadam Judge 022-22088700   11/11/2019
25. Smt. A. A. Desai Judge 022-26472787   18/11/2019
26. Shri. S. Y. Rachbhare Judge 022-22088700   18/11/2019
27. Smt. R. M. Kante Judge 022-22088700   18/11/2019
28. Shri. A. S. Atre Judge 022-22088700   13/11/2019
29. Shri. K. B. Kamgauda Judge 022-26472787   21/11/2019
30. Shri. S. D. Chavan Judge 022-26472787   18/11/2019
31. Shri. P. R. Navale Judge 022-22088700   18/11/2019
32. Shri. A. M. Kulkarni Judge 022-22088700   01/09/2021

Latest Announcements