Shivamogga

Police Station List

Details of Shivamogga District Police Station / Office.
 
Shivamogga City
Name of the Police Station/Office STD CODE OFF NO Offl Mob. NO e-mail address
DY.SP. SHIVAMOGGA 8182 261404 9480803321 doddapeteshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PI DODDAPETE 8182 261406 9480803330 shimogawesttrafficshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PI KOTE 8182 261408 9480803331 vinobanagarashi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PI TUNGANAGARA PS 8182 261423 9480803370 koteshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PI WOMEN P.S. 8182 227310 9480803349 jayanagarashi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PI SHIMOGA RURAL 8182 261410 9480803332 shimogawomenshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PI KUMSI PS 8182 262332   kumsishi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PI VINOB NAGARA     9480803308 shimogaruralshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PSI JAYANAGARA (L &O) 8182 261416 9480803348 tunganagarashi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PSI SHIMOGA TRAFFIC-EAST 8182 240666 8277983633 trafficeastshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
 
Bhadravathi Taluk
Name of the Police Station/Office STD CODE OFF NO Mob. No. e-mail address
ASP BHADRAVATHI 8282 274252 9480803320 sdpobdvtshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PI BHADRAVTHI RURAL PS 8282 266033 9480803357 bdvtruralshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PI PAPER TOWN PS 8282 270456 9480803335 papertownbdvtshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PI HOLEHONNURU PS 8282 235494 9480803359 holehonnurshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PSI BHADRAVATHI OLDTOWN (L&O) 8282 266343 9480803354 oldtownbdvtshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PSI BHADRAVATHI NT PS (L&O) 8282 274313 9480803355 newtownbdvtshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PSI BHADRAVATHI (1) 8282 276314 9480803356 bdvttrafficshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PSI HOSAMANE PS 8282 266022 9480803312 hosamaneshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
 
Sagar Taluk
Name of the Police Station/Office STD CODE OFF NO Mob. No. e-mail address
DSP SAGARA 8183 226082 9480803322 sdposagarshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PI SAGARA TOWN 8183 226067 9480803360 sagartownshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PI SAGARA RURAL PS 8183 226194 9480803361 sagarruralshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PSI KARGAL 8186 240324 9480803362 kargalshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PSI JOG 8186 244733 9480803363 jogashi[at]ksp[dot]gov[dot]in
 
Shikaripura Taluk
Name of the Police Station/Office STD CODE OFF NO Mob. No. e-mail address
DSP SHIKARIPURA 8187 222442 9480803323 sdposhikaripurshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PI SHIKARIPURA RURAL 8187 223430 9480803366 shikaripuraruralshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PSI SHIKARIPUR TOWN 8187 222772 9480803371 shikaripurashi[at]ksp[dot]gov[dot]In
PSI SHIRALAKOPPA 8187 234511 9480803367 shiralakoppashi[at]ksp[dot]gov[dot]in
 
Soraba Taluk
Name of the Police Station/Office STD CODE OFF NO Mob. No. e-mail address
PSI SORABA L & O 8184 272210 9480803368 sorabashi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PSI ANAVATTI 8184 267135 9480803369 anavattishi[at]ksp[dot]gov[dot]in
 
Thirthahalli Taluk
Name of the Police Station/Office STD CODE OFF NO Mob. No. e-mail address
DSP THIRTHAHALLI 8181 220388 9480803340 sdpothallishi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PI THIRTHAHALLI PS 8181 228333 9480803352 thirthahallishi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PSI MALURU PS 8181 235142 9480803353 malurshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PSI AUGUMBE (L & O) 8181 233181 9480803314 agumbeshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
 
Hosanagara Taluk
Name of the Police Station/Office STD CODE OFF NO Mob. No. e-mail address
PSI HOSANAGARA PS 8185 221244 9480803364 hosanagarshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PSI RIPPONPET PS 8185 242635 9480803365 ripponpeteshi[at]ksp[dot]gov[dot]in
PSI NAGAR PS 8185 243433 9480803313 nagarashi[at]ksp[dot]gov[dot]in
 
Police Station List of Karnataka