DISTRICT AND SESSIONS COURT RAIPUR
DISTRICT AND SESSIONS COURT RAIPUR
DISTRICT AND SESSIONS COURT RAIPUR

Former District Judges

S.NO. DISTRICT JUDGES FROM TO
1 SHRI R.S AGRAWAL 30/07/1957 27/02/1958
2 SHRI SURAJ BHAN 28/04/1958 30/04/1959
3 SHRI KASHIRAM 20/05/1959 27/07/1960
4 SHRI S.R.VYAS 28/07/1960 24/05/1965
5 SHRI S.M.N.RAINA 28/07/1965 24/05/1965
6 SHRI L.S.KHARE 25/05/1966 18/07/1967
7 SHRI C.N.SEWAK 28/07/1967 14/12/1967
8 SHRI R.C.SHRIVASTAV 20/12/1967 05/06/1969
9 SHRI M.D.BHATT 11/06/1969 08/06/1972
10 SHRI S.J.SURANA 27/06/1972 30/06/1972
11 SHRI A.G.GANDHE 04/07/1972 07/10/1972
12 SHRI D.P.TIWARI 13/10/1972 3//07/1973
13 SHRI N.K.SINGH 09/07/1973 30/05/1974
14 SHRI R.C.SHRIVASTAV 16/06/1974 13/06/1978
15 SHRI K.L.SHRIVASTAV 19/06/1978 05/06/1980
16 SHRI A.K.PANDEY 16/06/1980 14/07/1982
17 SHRI D.R.PUNDLIK 13/08/1982 05/03/1984
18 SHRI L.S.NIHRANI 05/03/1984 15/06/1984
19 SHRI R.K.SETH 15/06/1984 15/06/1986
20 SHRI P.N.S.CHOUHAN 16/06/1986 15/07/1987
21 SHRI K.K.SETH 16/07/1987 21/08/1989
22 SHRI S.R.PANEYA 21/08/1989 06/06/1990
23 SHRI R.K.MISHRA 01/03/1991 30/12/1991
24 SHRI K.S.SHRIVASTAVA 01/02/1992 26/09/1994
25 SHRI P.C.AGRAWAL 17/10/1994 11/05/1997
26 SHRI N.S.AZAD 12/05/1997 31/05/1999
27 SHRI D.S.JAIN 07/06/1999 17/12/2001
28 SHRI V.K.SHRIVASTAV 24/12/2001 07/03/2004
29 SHRI R.K.BEHER 26/03/2004 10/09/2004
30 SHRI R.B.SINHA 26/09/2004 28/03/2005
31 SHRI R.S.SHARMA 29/04/2005 05/10/2006
32 SHRI SANMAN SINGH 05/10/2006 04/08/2008
33 SHRI SANDEEP BUXY 11/06/2009 30/03/2013
34 SHRI ARVIND KUMAR SHRIVASTAV 01/04/2013 30.09.2014
35 SHRI R.C.S.SAMANT 01/11/2014 28/09/2016
36 SHRI R.K.RATHI 01/10/2016 31/03/2017
37 SHRI N.C. SANKHLA 04/04/2017 18/06/2018