District Court Rudraprayag (Uttarakhand)
District Court Rudraprayag (Uttarakhand)
District Court Rudraprayag (Uttarakhand)
District Court Rudraprayag (Uttarakhand)
District Court Rudraprayag (Uttarakhand)

Former District Judges

Former District Judges In Rudraprayag Judgeship (Uttarakhand)

LIST OF FORMER OFFICERS ON SPECIAL DUTY (O.S.D.) IN RUDRAPRAYAG JUDGESHIP 

Sl. No.

Name of District Judge

From

To

1

Shri. R.S. Pandey

05.10.1998

19.04.1999

2

Shri. S.C. Ravi

07.05.1999

10.07.2000

    

LIST OF FORMER DISTRICT JUDGES IN RUDRAPRAYAG JUDGESHIP  

Sl. No.

Name of District Judge

From

To

1

Shri. S.C. Ravi

11.07.2000

08.09.2000

2

Shri. S.C. Ravi

09.09.2000

31.03.2001

3

Shri. Jai Dev Singh (In charge)

31.03.2001

04.09.2001

4

Shri. R.K. Sharma

04.09.2001

15.04.2004

5

Shri. Sarvesh Kumar Gupta

17.04.2004

01.02.2006

6

Shri. KunwarSain

01.02.2006

25.11.2006

7

Shri. N.S. Dhanik

29.11.2006

29.05.2008

8

Shri. Ramesh Chandra Kukreti

30.05.2008

01.09.2008

9

Shri. Dinesh Prasad Gairola

05.09.2008

13.10.2008

10

Ms. Meena Tiwari

14.10.2008

24.12.2009

11

Shri. Girdhar Singh Dharmshaktu

24.12.2009

01.05.2013

12

Shri. Ramesh Chandra Kukreti

02.05.2013

09.09.2013

13

Shri. Uttam Singh Nabiyal

10.09.2013

17.09.2013

14 Shri. Ashish Naithani 17.09.2013 01.05.2017

 

Latest Announcements