DISTRICT COURT BHABUA
DISTRICT COURT BHABUA

Former District Judges

1 Shri Hari Shankar Prasad

2. Shri Nawal Kishor Singh

3. Shri Gopal Prasad

4. Shri B.P. Yadav

5. Shri S.K. Prasad

6. Shri Arvind Srivastava

7. Shri Md Khurshid Alam

8. Shri Harendra Nath Tiwary

9. Shri Rajive Srivastava

10. Shri Anil Kumar Srivastava

11. Shri Arun Kumar

12. Shri Shailendra Singh

13. Shri Om Prakash Srivasatava-I

Latest Announcements