DISTRICT COURT ROHTAS AT SASARAM

Police Station Wise Magistrate

 Decenralization of Power taking cognizance amongst the Judicial Officers of Rohtas Judgeship.

Sl.No Name of Police Station Telephone No (Office)

Mobile No of Police Station      

  Allotted to Judicial Officer       
1 Sasaram (Town) 06184-222133 09431822810 Mr. A.K. Pandey, C.J.M., Rohtas
2 Sasaram (Muffasil) 06184-222035 09431822811 Mr. A.K. Pandey, C.J.M., Rohtas
3 Sasaram (Model)     Mr. A.K. Pandey, C.J.M., Rohtas
4 S.C./S.T. Dehri-OnSone 06184-256256 09431822803  
5 Sasaram (Tilauthu) 06184-264200 09431822804  
6 Sasaram (Agrer) 06184-230511 09431822824 Smt. Vibha Rani J.M 1st Class
7 Sasaram (Darigaon) 06184-282571 09431434363  
8 Karagahar 06184-266799 09431822812 Sri P.K. Srivastava ACJM-III -cum- Sub Judge-XI
9 Karagahar (Seedhi) 06184-245991 09431066862 -do-
10 Karagahar (Barahari) 06184-236066 09973153980 -do-
11 Kochas 06184-277655 09431822821 Sri Sunil Kumar Sub Judge-cum- ACJM
12 Kochas(Parsathua) 06184-268100 09431252005 -do-
13 Nokha 06184-273410 09431822818 Sri P.K.malviya, ACJM-VI -cum Sub Judge-XIV
14 Nokha(Dharampura) 06184-243937 09973043714 -do-
15 Chenari 06184-271200 09431822814 Sri A.V.D. Dubey, ACJM-IV -cum- Sub Judge-XII
16 Sheosagar 06184-216100 09431822813 Sri R.N. Singh, S.D.J.M.
17 Sheosagar(Baddi) 06184-282100 09431822825  
18 Baghaila 06184-245990 09431822828 Sri Amit Raj, Sub Judge-III -cum- ACJM.
Sub-Divisional Court, Bikaramganj.
1 Bikramganj 06185-222524 09431822815  
2 Sanjhauli 06185-245512 09431822826  
3 Dawath 06185-249360 09431822817  
4 Dinara 06185-242445 09431822819  
5 Suryapura 06185-226465 09431822827  
6 Karakat 06185-231032 09431822816  
7 Nasriganj 06185-232026 09431822807  
8 Nasriganj(Rajpur) 06185-21701 09431088583  
9 Natwar 06185-246414 09431822830  
10 Bhanas 06185-240434 09835006190  
11 Kanchhawa 06188-234234 09431822823  
Sub-Divisional Court, Dehri-On-Sone
1 Dehri (Town) 06184-250020 09431822822  
2 Dehri (Indrapuri) 06184-241900 09801876099  
3 Dehri(Dalmianagar) 06184-253433 09431637006  
4 Akodhi Gola 06184-262126 09431822809  
5 Rohtas 06188-233519 09431822805  
6 Rohtas (Amjhore) 06188-233495 09199625519  
7 Darihat 06184-265400 09431822820  
8 Nauhatta 06188-235001 09431822806  
9 Chutia 06188-259306 09431822829