DISTRICT COURT ROHTAS AT SASARAM

Prosecuting Agency

Details of G.P. /P. P./ A.P.O. /A.P.P. / A.G.P. of Rohtas  Judgeship

SL No Name of GP/PP/APP/APO/AGP Designation     Email I.D. Mobile No. Whatsapp No.
District Head Quarter- Sasaram
1. Sri Shaligram Singh Government Pleader, Sasaram      
2. Sri Chandrama Singh Public Prosecutor, Sasaram

csgajradh@

gmail.com

9471216348 8210862841
3. Sri Awadhesh Kumar Dubey D.P.O, Sasaram

akumar1271964@

gmail.com

8544427864 9934814481
4. Sri Dhan Kumar Tiwari Addll. P.P, Sasaram   8271838423 8271838423
5 Sri Vinod Kumar Singh  SPL. P.P. (SC/ST)

vinodsinghrehary@

gmail.com

9431677107 9431677107
6. Ms. Shahina Qumar SPL PP (POCSO)

shahinakhalid124@

gmail.com

8700881037 8700881037
7. Sri Rameshwar Singh SPL PP (EXCISE)

rameshwarsingh

sasaram@gmail.com

9430470510  
8 Sri Bindeshwar SPL PP (NDPS)

bindeshwar7032@

gmail.com

9934625658 9934625658
9 Sri Sugriva Chaudhary Addll. P.P   8757543577 8757543577
10 Sri Srikant Singh Addll. P.P

advsrikantssm@

gmail.com

9931216485 8521021367
11 Sri Luxman Rai Addll. P.P   9431845240  
12 Sri Arjun Kumar A.G.P.

arjunkumar1978ssm@

gmail.com

8409084662  
13 Sri Ajay Kumar Tiwari A.G.P.

ajaykrtiwariadv@

gmail.com

9939298970  
14 Sri Lakaxman Ram A.G.P.

lakshmanadv553@

gmail.com

9771612932 7461839650
15 Ms. Kumari Sharma A.G.P.

kumarikiransharma68@

gmail.com

9472403850  
16 Sri Akhori Narendra Prasad A.G.P.   9934957067  
17 Sri Ashok Kumar Gupta A.G.P.

nidhigupta63400@

gmail.com

9162552400 6202337634
  Sri Ram Shankar Singh A.G.P.

ramashankarsing

10404@gmail.com

8540935424  
  Sri Nityanand Singh A.G.P.

nityanand

802215@gmail.com

7992279423  
  Sri Birendra Prasad Chaudhary A.P.O.

birendrachaudhary

7667@gmail.com

7667694249 9973575304
  Munauwar Ali A.P.O.

zaheerkhan

19882@gmail.com

9452714142 9304855876
  Sri Mohan Kumar A.P.O.

kumar.mohankumar

25@gmail.com

9470382706  
  Sri Santosh Kumar Pandey A.P.O. kurawalking@gmail.com 9125313001  
  Sritosh Kumar Ranjan A.P.O. toshranjan52@gmail.com 6203283174  
  Smt. Nil Kamal Kumari A.P.O.

nilkamalkumari57

@gmail.com

6299232511