DISTRICT AND SESSION COURT PRATAPGARH
DISTRICT AND SESSION COURT PRATAPGARH

Former District Judges

                       DISTRICT AND SESSION COURT PRATAPGARH (RAJ.)                         FORMER DISTRICT JUDGES
S.No. Name Of The Officer From To
1 Shree Manak Lal Shah 1/10/1944 22/3/1948
2 Shree Ratan Lal Mehta 29/3/1948 4/9/1948
3 Shree Shiv Kumar Shastri 4/10/1948 22/8/1949
4 Shree Ganesh Lal Baphna 3/10/1949 16/6/1950
5 Shree Jafar Mohd.Khan 1/7/1950 5/2/1952
6 Shree Roshan Lal Mehta 5/2/1952 25/6/1954
7 Shree Mukut Bihari Lal Mathur 1/8/1954 15/6/1957
8 Shree sukhdev Mirgha 16/7/1957 23/12/1960
9 Shree Dharmendra Parihar 10/1/1961 16/11/1961
10 Shree Pannalal Agrawal 20/12/1961 5/7/1965
11 Shree Sardar Singh 5/7/1965 7/12/1967
12 Shree Milap Chandra Mardiya 6/1/1968 6/6/1970
13 Shree Ram Ji Lal Gupta 17/6/1970 9/12/1970
14 Shree UmravChand Mehta 9/12/1970 23/10/1971
15 Shree Bhanu Kumar Jain 23/10/1971 13/4/1974
16 Shree Ranjeet Mal Khameshra 15/4/1974 15/5/1975
17 Shree Ranveer Sahay Verma 20/5/1975 28/6/1976
18 Shree Ramraj Lal Gupta 6/7/1976 24/6/1977
19 Shree Sundar Lal Mehta 1/7/1977 16/8/1978
20 Shree Suraj Narayan Kalla 16/8/1978 25/5/1979
21 Shree Satya Narayan Shah 11/6/1979 2/6/1980
22 Shree Govind Lal Sharma 24/6/1980 22/6/1981
23 Shree Jyoti Prasad Bansal 24/6/1981 4/12/1981
24 Shree Swarup Raj Bhansali 7/12/1981 18/1/1982
25 Shree Amarnath Purohit 21/1/1982 28/6/1982
26 Shre Prem Chandra Jain 3/7/1982 20/4/1983
27 Shree Jasraj Chopra 26/4/1983 8/12/1983
28 Shree Neeranjan Singh 4/1/1984 5/5/1984
29 Shree Chandra Shekar Goyal 28/5/1985 4/7/1985
30 Shree Neeranjan Singh 23/7/1985 25/9/1985
31 Shree Banshi Lal Gupta 27/9/1985 20/8/1987
32 Shree Jaskaran Dasani 20/8/1987 29/2/1988
33 Shree Vimal Kumar Jain 24/3/1988 24/7/1989
34 Shree Badri Prasad Gupta 31/7/1989 28/7/1990
35 Shree Laxmi Datt Sharma 28/7/1990 3/8/1992
36 Shree Mohd. Yameen 30/9/1992 1/2/1993
37 Shree DevBaksh Regar 6/3/1993 16/6/1994
38 Shree Amresh Kumar Singh 20/6/1994 6/2/1995
39 Shree Ramesh Chandra Sud 6/2/1995 31/7/1995
40 Shre Amresh Kumar Singh 31/7/1995 30/8/1995
41 Shree Bahadur Singh Chandrawat 31/8/1995 15/10/1996
42 Shree Chandra Singh 29/1/1997 20/7/1998
43 Shree Pravesh Kumar Bhatiya 24/7/1998 17/12/1999
44 Shree Mahesh Chandra Purohit 13/3/2000 10/8/2000
45 Shree Leeladhar 24/8/2000 8/11/2001
46 Shree R. C. Jataw 6/2/2002 8/5/2003
47 Shree Murlidhar Vaishnav 16/05/2003 18/12/2003
48 Shree P.N.Khandelwal 15/01/2004 16/04/2007
49 Shre Baldev Puri Goswami 18/04/2007 6/12/2007
50 Shree Umakant Agrawal 12/12/2007 11/7/2008
51 Shree Amar Chandra Singhal 28/10/2009 7/8/2012
52 Shree R.K.Bhagat 14/09/2012 10/3/2014
53 Shree Pawan N. Chandra 10/3/2014 02/06/2015
54 Shree Surendra Kumar Swami 11/06/2015 02/03/2016
55 Shree Hemant Kumar Jain 11/03/2016 05/10/2016
56 Shree Rajendra Singh 27/10/2016 31/05/2018  
57 Sh. Rajendra Kumar Sharma 01-06-2018 19-03-2020  
58 Sh. Chandra Prakash Shrimali 19-03-2020 06-08-2020  
59 Sh. Alok Surolia 10-08-2020 09-11-2021  

 

Latest Announcements