DISTRICT COURT SURGUJA

Former District Judges

Sl No             Name  From       To
1    SHRI S P KHARE    17.01.1969    08.06.1972
2    SHRI B B L AGRAWAL    21.06.1972    15.01.1973
3    SHRI R K TIWARI    15.01.1973    09.01.1975
4    SHRI S N AWASTHI    17.02.1975    10.12.1975
5    SHRI A D DEWRAS    19.12.1975    17.11.1977
6    SHRI R C LAHOTI    14.03.1978    14.04.1978
7    SHRI S K CHAWLA    11.08.1978    26.04.1980
8    SHRI RAMMURTI RASTOGI    28.04.1980    03.10.1981
9    SHRI S N AWASTHI    12.11.1981    07.06.1983
10    SHRI K B KHARE    14.06.1983    28.11.1983
11    SHRI M KHAN    28.11.1983    21.06.1985
12    SHRI A K PANDEY    27.06.1985    29.04.1986
13    SHRI B S CHELAWAT    31.05.1986    05.06.1987
14    SHRI N K SHARMA    15.06.1987    31.07.1988
15    SHRI B B L AGRAWAL    18.08.1988    17.03.1992
16    SHRI P B NAMJOSHI    30.04.1992    27.07.1992
17    SHRI G S RATHORE    27.07.1992    03.09.1992
18    SHRI SHANKAR LAL GUPTA    07.09.1992    23.11.1992
19    SHRI N D SHUKLA    14.12.1992.    15.03.1993
20    SHRI S K JAIN    29.03.1993    11.10.1994
21    SHRI M C JAIN    24.10.1994    05.10.1995
22    SHRI J K S RAJPUT    05.10.1995    19.02.1998
23    SHRI A S  NAIDU    07.03.1998    31.01.2001
24    SHRI A L NIMONKAR    05.02.2001    10.01.2002
25    SHRI G C BAJPAI    10.01.2002    13.10.2003
26    SHRI D K BHATT    15.10.2003    01.07.2004
27    SHRI T P SHARMA    02.07.2004    26.09.2004
28    SHRI H S MARKAM    07.10.2004    30.09.2005
29    SHRI P K SHRIVASTAVA    06.10.2005    31.07.2007
30    SHRI SURENDRA TIWARI    06.08.2007    31.03.2009
31    SHRI C L PATEL    01.04.2009    31.03.2013
32    SMT ANITA JHA    01.04.2013     09.05.2014
33 SHRI N K CHANDRAVANSHI 12/05/2014     12/07/2017
34 Shri B P Verma 13-07-2017        03/04/2021