Azadi ka Amrut Mahotsav
Azadi ka Amrut Mahotsav
COVID-19
CHHOTAUDEPUR
FESTIVAL
CHHOTAUDEPUR
DISTRICT COURT CHHOTAUDEPUR
CHHOTAUDEPUR

TALUKA COURT IN CHHOTAUDEPUR DISTRICT

TALUKA COURT IN CHHOTAUDEPUR DISTRICT

Sr.No

COURT NAME

COURT LOCATION

1

PRINCIPAL SENIOR CIVIL COURT & ADDL. CIVIL COURT BODELI

 

BODELI

2

PRINCIPAL CIVIL COURT NASWADI

NASWADI

3

PRINCIPAL CIVIL COUR T KAWANT

KAWANT

4

PRINCIPAL CIVIL COURT SANKHEDA

SANKHEDA

5

PRINCIPAL CIVIL COURT  JETPUR-PAVI

JETPUR-PAVI