inner banner
District Court Of India

Trained Mediators

         List of Trained Mediators of District Kathua

S.NO NAME PHONE NO
1 Sh. Chuni Lal Rasotra 9419150139
2 Sh. Sat Paul Sharma 9858094228
3 Sh. Sham Kishore Sangra 9906095051
4 Sh. Subash Sharma 9419151291
5 Sh. Balbir Singh 9906016998
6 Sh. Vijay Sharma 9906033220
7 Ms. Neelam Sharma 9419245775